Perkongsian spontan tanpa kreditFollow twitter saya @negaramerdeka

Saturday, June 11, 2016

[Siri Kajian Hadith ARG: Keutamaan Memberi Makan Orang Berbuka Puasa]

1. Segelintir manusia yang tidak mempunyai ilmu hadits yang matang akhirnya akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat dengan mengkritik derajat hadits sehingga seakan-akan hadits tersebut adalah hadits palsu yang sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman dan sandaran. Mereka adalah kelompok yang selama ini berasakan dirinya mempunyai keilmuan yang lebih tinggi berbanding ulama-ulama terdahulu. Salah seorangnya ialah saudara Fathi Sakandary, Pelajar jurusan perubatan di Mesir dari Malaysia.

2. Ada banyak riwayat hadits dengan redaksi yang berbeza-beza intinya menganjurkan kita berbuat baik dengan memberikan buka (makan) kepada orang yang sedang berpuasa sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh Ismail al-Ajluni dalam Kasyf al-Khafa', al-Hafizh as-Sakhawi dalam al-Maqashid al-Hasanah dan lain-lain.

Hadits Pertama:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala sepadan puasa tersebut dengan tanpa sedikitpun mengurangi pahala orang yang berpuasa" (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

3. Hadits ini diriwayatkan melalui jalur tabi'in yang bernama Atha' bin Abi Rabah dari shahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani.

4. Pada hadits pertama ini, Imam at-Tirmidzi menyebut hadits tersebut dengan "hasan shahih" yang kemudian penilaian tersebut di-taqrir atau disetujui oleh beberapa ulama, termasuk Imam an-Nawawi dalam Riyadh as-Shalihin (hadits nombor 1265) dan Imam al-Baghawi dalam Syarah as-Sunnah (III/301-302). Al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir yang mencantumkan hadits tersebut juga memberikan rumusan ia "shahih". Syaikh Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfah al-Ahwadzi (III/449) juga tidak memberikan bantahan terhadap status "hasan shahih"-nya Imam at-Tirmidzi.

5. Muncul sedikit kajian yg berbeza dari Syaikh Syuaib al-Arnauth. Beliau dalam tahqiq-nya terhadap kitab Musnad Ahmad (hadits nombor 17085) menyebutkan, bahawa hadits tersebut statusnya adalah "hasan lighairi" disebabkan riwayat lain yang menguatkannya (syawahid). Maksudnya, tanpa penguat atau syawahid, Syaikh al-Arnauth menganggap hadits tersebut lemah. Menurutnya, ketika membicarakan hadits Musnad Ahmad nombor 17084, terputusnya sanad antara Tabi'in Atha' bin Abi Rabah dengan Shahabat Zaid bin Khalid al-Juhani adalah faktor penyebab kedhaifannya. Atha' dianggap tidak pernah mendengar hadits tersebut secara langsung dari Zaid bin Khalid al-Juhani.

6. Tetapi ada kemusykilan yang besar ketika Syaikh al-Arnauth menganggap bahawa Atha' bin Abi Rabah tidak mendengar hadits dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Kerana dalam biografi Zaid bin Khalid al-Juhani yang ditulis oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Tahzhib at-Tahzhib (nombor biografi 708), dikatakan dengan sangat jelas bahawa murid yang pernah menceritakan hadits darinya, salah satunya adalah Atha' bin Abi Rabah. Sementara dari sisi umur, Zaid bin Khalid al-Juhani wafat pada tahun 78 H. (sebahagian ulama mengatakan 68 H.) sementara  Atha' bin Abi Rabah lahir tahun 27 H. dan wafat pada tahun 114 H. Jadi, kemungkinan besar mereka pernah bertemu dan mendengar hadits. Selain itu juga tidak didapati keterangan seperti itu dari ulama yang menilai shahih hadits tersebut padahal mereka adalah seorang hafizh dan pakar dibidangnya.

7.Hadits Kedua: Hadits panjang yang sebahagian didalamnya terdapat sabda Nabi:

مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ

"Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan hamba sahaya dan baginya pula ampunan terhadap dosa-dosanya" (HR. Khuzaimah, Baihaqi dan Ibnu Hibban)


Sebagaimana dalam Syuab al-Iman-nya al-Baihaqi, hadits ini diriwayatkan melalui jalur Ali bin Zaid bin Jud'an dari Tabi'in Said bin al-Musayyab dari Shahabat Salman al-Farisi. Dan masih ada lagi hadits senada yang juga melalui perawi Ali bin Zaid bin Jud'an.

8. Hadits kedua termasuk kategori hadits dhaif menurut ramai ulama, bukan dhaif-munkar sebagaimana penilaian sebahagian Wahabi. Permasalahan yang didapati pada hadits ini adalah, dalam sanad hadits tersebut terdapat perawi yang masih diperdebatkan, yaitu Ali bin Zaid bin Jud'an.

9. Menurut Dr. Muhammad Mushthafa al-A'zhami dalam tahqiqnya terhadap Shahih Ibni Khuzaimah, bahwa hadits ini dhaif kerana Ali bin Zaid bin Jud'an adalah lemah.

10. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfah al-Ahwadzi (III/449), berkata bahawa, ramai ulama yang menilai Ali bin Zaid bin Jud'an adalah perawi lemah tetapi dinilai "shaduq" oleh Imam Tirmidzi. Sedangkan derajat "shaduq" jika yang mengatakan adalah Imam at-Tirmidzi, menurut Syaikh Ahmad Syakir, sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam al-Manhal al-Lathif (hal. 130), adalah indikasi perawi hadits hasan. Dengan demikian khilafiyyah status hadits di atas tidak dapat dielak. Dan mungkin kerana ini pula, Imam at-Tirmidzi menilai hadits ini "hasan shahih". Maksudnya, hasan dari satu jalur sanad dan shahih dari jalur sanad lain sebagaimana istilah "hasan shahih" yang maklum dalam kitab-kitab mushthalah hadits.

11. Menurut al-Hafizh as-Suyuthi dalam al-Jami' al-Kabir (hal. 26822), mengutip pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Athraf, bahawa selain Ali bin Zaid bin Jud'an dalam jalur sanad hadits di atas, ada juga perawi lain yang sangat lemah, yaitu Yusuf bin Ziyad. Akan tetapi ia mendapat mutabi' dari riwayat Iyas bin Abdil Ghaffar dari Ali bin Zaid bin Jud'an.

12. Hadits Ketiga:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلاَلٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ فِيْ سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ لَيْلَةَ القَدْرِ

"Barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa dengan makanan dan minuman yang halal, maka para malaikat akan bershalawat (memintakan ampunan) kepadanya di masa–masa bulan Ramadhan, dan Malaikat Jibril pun bershalawat kepadanya di malam lailatul qadar" (HR. Thabarani, Baihaqi dan Ibnu Hibban)

Menurut al-Hafizh Ibnul Jauzi dalam al-Maudhu'at (II/192) hadits ini diriwayatkan melalui jalur Hasan bin Abi Ja'far dari Ali bin Zaid bin Jud'an dan mendapat mutabi' dari riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban melalui jalur Hakim bin Khizam dari Ali bin Zaid bin Jud'an.

13. Perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an masih diperselisihkan ulama sebagaimana keterangan sebelumnya, sementara Hasan bin Abi Ja'far dianggap matruk oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dianggap bukan apa-apa oleh Yahya bin Ma'in.Tetapi pendapat berbeza muncul dari Ibnu Adi, sebagaimana kutipan al-Hafizh al-Haitsami dalam Majma' az-Zawaid (III/371), bahawa Hasan bin Abi Ja'far adalah shaduq. Sementara riwayat yang menjadi mutabi'nya, yaitu perawi Hakim bin Khizam dinilai matruk haditsnya oleh Abu Hatim ar-Razi.

Dengan demikian, kedhaifan hadits ketiga ini hampir disepakati oleh pakar ahli hadits, tetapi tetap sahaja ada ulama yang menilainya sedikit berbeza.

14.Walau status hadits tersebut dhaif, ulama masih mentoleransinya bahawa hadits dhaif boleh diamalkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keutamaan amal atau bahkan dalam masalah sunat dan makruh menurut sebahagian ulama. Apatah lagi jika ada syawahid dan mutabi' yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan sebagaimana ucapan Syaikh Syu'aib al-Arnauth di atas.

15. Menghukum lemah secara mutlak terhadap hadits tersebut seperti yang dilakukan oleh sebahagian Wahabi adalah sebuah kesalahan ilmiah, kerana yang demikian itu secara terang-terangan menyelisihi kaedah dasar ilmu hadits, bahawa hadits yang mempunyai beberapa jalan riwayat satu dengan yang lain boleh saling menguatkan selama mana sanad haditsnya masih menerima dihimpun dan dikuatkan, apatah lagi banyak ahli hadits yang memberikan nilai shahih atau hasan terhadap hadits tersebut, kerana adanya syawahid dan mutabi'.

Disediakan oleh:

Pertubuhan Penyelidikan Ahlussunnah Wal Jamaah
Johor Bahru. Johor